Нефинансови предприятия, самоопределили се като социални според броя на заетите лица

Брой социални предприятия:
Групи предприятия Предприятия Предприятия с печалба
до 9 2 003 1 320
10 - 49 527 405
50 - 249 173 143
250+ 14 13
Общо за страната 2 717 1 881
Финансови показатели в хиляди левове:
Групи предприятия Оборот Добавена стойност по факторни разходи Приходи от дейността Разходи за дейността Дълготрайни материални активи
до 9 554 059 80 662 585 251 554 781 123 460
10 - 49 772 137 187 465 861 643 804 367 503 039
50 - 249 1 750 790 303 075 1 866 660 1 791 247 496 389
250+ 267 904 101 936 283 735 269 394 114 228
Общо за страната 3 344 890 673 138 3 597 289 3 419 789 1 237 116
Брой заети и наети лица:
Групи предприятия Заети лица [1,2] Наети лица [1,2]
до 9 6 565 5 502
10 - 49 11 347 11 124
50 - 249 16 065 15 969
250+ 7 962 7 950
Общо за страната 41 939 40 545