Нефинансови предприятия, самоопределили се като социални според броя на заетите в тях лица: Барова диаграма