Нефинансови предприятия, самоопределили се като социални според броя на заетите в тях лица: Кръгова диаграма

Групи предприятия Предприятия Предприятия с печалба Оборот Добавена стойност по факторни разходи Приходи от дейността Разходи за дейността Дълготрайни материални активи Заети лица Наети лица
до 9 2003 1320 554059,00 80662,00 585251,00 554781,00 123460,00 6565 5502
10 - 49 527 405 772137,00 187465,00 861643,00 804367,00 503039,00 11347 11124
50 - 249 173 143 1750790,00 303075,00 1866660,00 1791247,00 496389,00 16065 15969
250+ 14 13 267904,00 101936,00 283735,00 269394,00 114228,00 7962 7950