Нефинансови предприятия, самоопределили се като социални по икономически сектори

Брой социални предприятия
Икономически сектор Предприятия Предприятия с печалба
Селско, горско и рибно стопанство 170 149
Добивна промишленост 9 4
Преработваща промишленост 395 269
Производство и разпределение на електрическа и топлинна енергия и на газообразни горива 10 7
Доставяне на води; канализационни услуги, управление на отпадъци и възстановяване 52 43
Строителство 167 126
Търговия; ремонт на автомобили и мотоциклети 964 673
Хотелиерство и ресторантьорство 269 159
Създаване и разпространение на информация и творчески продукти; далекосъобщения 85 54
Операции с недвижими имоти 72 40
Професионални дейности и научни изследвания 216 152
Административни и спомагателни дейности 84 61
Образование 35 23
Хуманно здравеопазване и социална работа 69 47
Култура, спорт и развлечения 23 15
Други дейности 97 59
Общо за страната 2 717 1 881
Финансови показатели в хиляди левове:
Икономически сектор Оборот Добавена стойност по факторни разходи Приходи от дейността Разходи за дейността Дълготрайни материални активи
Селско, горско и рибно стопанство 328 143 149 147 418 341 360 603 255 478
Добивна промишленост 15 067 6 437 15 849 17 377 45 863
Преработваща промишленост 643 914 149 696 689 689 669 394 265 822
Производство и разпределение на електрическа и топлинна енергия и на газообразни горива 19 641 3 165 19 855 18 803 14 990
Доставяне на води; канализационни услуги, управление на отпадъци и възстановяване 90 039 37 585 94 468 84 825 19 647
Строителство 227 902 61 681 252 602 228 876 99 416
Търговия; ремонт на автомобили и мотоциклети 1 716 255 135 427 1 765 278 1 724 750 204 459
Хотелиерство и ресторантьорство 45 526 18 779 51 325 54 247 130 274
Създаване и разпространение на информация и творчески продукти; далекосъобщения 54 013 28 004 61 243 54 607 8 689
Операции с недвижими имоти 59 204 21 310 67 985 62 670 148 847
Професионални дейности и научни изследвания 82 862 26 613 94 694 86 114 16 985
Административни и спомагателни дейности 30 833 18 203 31 962 28 080 8 986
Образование 5 844 3 312 5 904 5 308 2 138
Хуманно здравеопазване и социална работа 10 152 5 923 12 058 11 233 3 399
Култура, спорт и развлечения 6 891 3 528 7 072 4 716 5 310
Други дейности 8 604 4 328 8 964 8 186 6 813
Общо за страната 3 344 890 673 138 3 597 289 3 419 789 1 237 116
Брой заети и наети лица:
Икономически сектор Заети лица Наети лица
Селско, горско и рибно стопанство 6 158 6 068
Добивна промишленост 244 238
Преработваща промишленост 12 851 12 684
Производство и разпределение на електрическа и топлинна енергия и на газообразни горива 74 66
Доставяне на води; канализационни услуги, управление на отпадъци и възстановяване 3 276 3 253
Строителство 2 969 2 887
Търговия; ремонт на автомобили и мотоциклети 7 203 6 654
Хотелиерство и ресторантьорство 2 008 1 845
Създаване и разпространение на информация и творчески продукти; далекосъобщения 918 889
Операции с недвижими имоти 1 081 1 054
Професионални дейности и научни изследвания 1 327 1 216
Административни и спомагателни дейности 2 251 2 211
Образование 251 238
Хуманно здравеопазване и социална работа 639 613
Култура, спорт и развлечения 133 126
Други дейности 556 503
Общо за страната 41 939 40 545