Предприятия с нестопанска цел, самоопределили се като социални според броя на заетите лица

Брой социални предприятия
Група предприятия Предприятия Предприятия с печалба от стопанската дейност
до 9 1 991 206
10 - 49 152 41
50+ 12 6
Общо за страната 2 155 253
Финансови показатели в хиляди левове:
Група предприятия Приходи от стопанската дейност Разходи за стопанската дейност Приходи от нестопанската дейност Разходи за нестопанската дейност Дълготрайни материални активи
до 9 7 965 7 278 67 352 62 181 27 478
10 - 49 4 176 3 495 56 563 51 712 26 478
50+ 8 453 6 263 44 366 46 951 29 013
Общо за страната 20 594 17 036 168 281 160 844 82 969
Брой заети и наети лица:
Група предприятия Заети лица Наети лица
до 9 2 601 2 441
10 - 49 2 942 2 886
50+ 1 746 1 743
Общо за страната 7 289 7 070