Предприятия с нестопанска цел, самоопределили се като социални според броя на заетите лица: Барова диаграма