Предприятия с нестопанска цел, самоопределили се като социални според броя на заетите лица: Кръгова диаграма

Група предприятия Предприятия Предприятия с печалба от стопанска дейност Приходи от стопанската дейност Разходи за стопанската дейност Приходи от нестопанската дейност Разходи за нестопанската дейност Заети лица Наети лица
до 9 1991 206 7965,00 7278,00 67352,00 62181,00 2601 2441
10 - 49 152 41 4176,00 3495,00 56563,00 51712,00 2942 2886
50+ 12 6 8453,00 6263,00 44366,00 46951,00 1746 1743