Начало / Новини

 • a+
 • a-
Kалендар - Януари
Пон Вт Ср Чет Пет Съб Нед
  1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

Национална концепция за социална икономика

5 април 2012

Република България
Министерство на труда и социалната политика
Дирекция "Жизнен стандарт, демографско развитие, политики и стратегии"

Обобщение

4 април 2012 г.

Националнaта концепция за социална икономика ("Концепцията") е израз на политическата ангажираност на държавните институции на Република България за създаването на благоприятна среда за развитие на модели и практики за социална икономика. Чрез Концепцията се очаква:

 • Да се повиши осведомеността, свързаните аспекти на социална култура и човешки ценности;
 • Да се отговори на визията на правителството и приоритетната цел за насърчаване на социалната икономика;
 • Да се даде концентриран израз на волята на широк кръг заинтересовани страни;
 • Да се осигури платформа за развитието на свързаните с нея политики;
 • Да се развият стимули за създаване на нови подходи за социално включване;
 • Да се допринесе за постигането на целите на "Европа 2020".

 

Същност и обхват на социалната икономика (СИ)

Социалната икономика е част от реалната икономика, както и от гражданското общество, като финансовите резултати на предприятията се реинвестират за постигане на социална цел и дейности, а само разумна част от тях се използва за режийни разходи. По своята функционалност, СИ е ефективна в областта на социалното включване на слоеве от населението със социални затруднения, като по този начин се различава от корпоративната икономика, независимо че субектите на социалната икономика работят по Търговския закон.

Червена нишка в концепцията е връзката на идеята за социална икономика със социалното предприемачество. Крайната цел на развитието на инициативата е да се направи през следващите години задълбочен преглед на всички правни, институционални и финансови предпоставки за разгръщането на индивидуални инициативи, с които да се изгражда националната мрежа за социална икономика.

В съответствие с останалата част на икономическото развитие, социалната икономика пренася европейските добри практики на национално и транснационално равнище.

Националната концепция за социална икономика е една по-нататъшна стъпка на хармонизиране на националните социални политики и добри практики от европейски произход.

Тя е свързана с всичките 3 приоритета, 4 цели и 7 водещи инициативи на приетата на 13 юли 2010 стратегия "Европа 2020" и има за цел да превърне в практика положенията от Комуникацията на Комисията от 27.10.2010: "Към Закон за единния пазар - за силно конкурентна социална пазарна икономика ".

България има национални традиции в социалната икономика, въпреки че те са се развивали в различен социално-икономически контекст, които биха могли да бъдат конструктивна предпоставка, конкретно при стартирането на настоящата концепция.

Очаква се социалната икономика да осигури заетост за група от хора, която среща значителни трудности да се присъедини към пазара на труда.

Концепцията има за цел да разкрие и възможности чрез социалното предприемачество за кариера на лица с увреждания или да им даде достатъчно средства за препитание.

Рационализирането на социалната икономика е насочено към насърчаването на устойчиво развитие, икономически растеж и повишаване на качеството на живот, предимно за групите в неравностойно положение.

Визия

Визията на правителството е да създаде един утвърден сектор на социалната икономика, допринасящ за про-активно включване на уязвимите групи, гъвкава и стабилна заетост, развита териториална кохезия.

Целите на концепцията са:

 1. Да се въведат показатели за идентифициране на субектите на социалната икономика;
 2. Да служи като източник на норми в подкрепа на развитието на социалната икономика и подпомага заинтересованите страни за широко разпространение и прилагане на духа на социалната икономика.
 3. Да бъде основа за рационализиране на правната и административна среда за развитие на субектите на социалната икономика (достъп до финансиране, социални разпоредби в областта на обществените поръчки, данъчни облекчения и др.)

Правни аспекти на социалната икономика

Правният ресурс в подкрепа на лицата на социалната икономика трябва да включва: законови разпоредби; правни модели; правно признаване; статистическо признаване; необходими законодателни промени.

Европейското законодателство осигурява солидна подкрепа за социалната икономика. Съответните актове варират от Договора за ЕС до различни регламенти, директиви и други правни документи.

Въпреки, че не адресира пряко предприятията на социалната икономика, действащото национално законодателство благоприятства до голяма степен осигуряването на справедливи условия за установяване и защита на социалното предприемачество в различни правни и икономически форми. С прилагането на тази концепция се очаква да се идентифицират възможни законодателни и институционални празноти, както и да се осигури основа за законодателни предложения.

Текстът на концепцията до голяма степен се опира на модели на правни разпоредби, влезли вече в сила в Испания, Великобритания, Полша, Белгия, Финландия. Многобройни доказани политически и административни решения са намерили място също така в текста.

Успешното прилагане на концепцията зависи в значителна степен от ролята на правителството за правното признаване на субектите на социалната икономика в рамките на действащото национално законодателство. Основна задача на правителството е да подкрепя субектите на социалната икономика, за да се възползват от възможностите, които настоящите закони им дават. В сътрудничеството си със субектите на социалната икономика, правителството трябва да насочи усилията си за насърчаване на социалната икономика в съответствие с позициите по този въпрос на Европейския парламент (A6-0015/2009; EC Comm. 608/2010 - предложения 36 &37).

Статистическото признаване на социалната икономика е от решаващо значение за вземането на политически решения. Настоящата концепция е насочена към развитие на националните подходи в съответствие с Решението на Европейския парламент и документа на ООН за неправителствени организации - за създаване на сателитни статистически отчети на социалната икономика.

Предвижда се законодателно и институционално усъвършенстване въз основа на задълбочено изучаване на влиянието на концепцията по време на нейния старт и във фазата на нейното приложение. Този мониторинг трябва да послужи за:

 1. идентификация на непосредствените потребности от правна адаптация;
 2. поетапна комплексна правна адаптация.

Материалният аспект на социалната икономика е тясно свързан със самостоятелното предприемачество чрез мобилизиране на собствени материални ресурси. Участието на държавата не може да бъде различно от това по отношение на корпоративната икономика, но чрез постоянния мониторинг върху мрежата на социалната икономика, чрез създаване на правни и институционални предпоставки за социалната икономика ще съдейства за преодоляването на временни и в дългосрочен план пречки за развитие и поддържане на партньорството за социално включване.

Политическите аспекти

Правителството ще подпомага мрежата за социална икономика и чрез прилагане на Регламент (ЕО) № 800/2008 г. и други такива инструменти. Освен това, държавните програми за професионална квалификация, заетост и опазване на околната среда ще се оформят така, че да се позволи достъп на субектите на социалната икономика като бенефициенти или партньори в приложението.

Местните власти трябва да бъдат подкрепяни в насърчаването на социалната икономика чрез националните институционални рамки на изпълнителните агенции.

Традициите и опитът на България в социалния диалог са предпоставка предприятията на социалната икономика да се присъединят към тристранното сътрудничество.

Правителството насърчава образованието в областта на социалното предприемачество, за да се обезпечи този процес с образовани човешки ресурси.

Организация за прилагане на Концепцията

Целевата група на концепцията са субектите на социалната икономика, които имат доста различен организационен и правен статут. Въпреки това, правителството може да взаимодейства с лица, установени и действащи в съответствие със закона. Държавата възнамерява да споделя човешки, институционални и финансови ресурси, за да помогне на неформални групи да се присъединят към мрежата за социална икономика.

Ключово положение в концепцията е приемането на набор от индикатори за идентифициране на субектите от социалната икономика. Показателите на Европейския парламент представляват основата на набора от национални показатели.

Марката за социалната икономика е държавна инициатива, целяща троен ефект - 1/ идентифициране на най-добре действащите субекти на социалната икономика, способни да поддържат и разпространяват модела на социалната икономика; 2/ насърчаване на солидарността вътре в мрежата на социалната икономика; 3/ насърчаване на обществената солидарност със социалната икономика.

Планиране и приложение

Концепцията представлява национален програмен документ. Практическото прилагане на концепцията се опира на сътрудничество между субекти на социалната икономика и институциите, централни или местни.

Прилагането на концепцията ще се осъществява в рамките на Министерството на труда и социалната политика чрез Дирекция "Жизнен стандарт, демографско развитие, политики и стратегии". Дирекцията има отговорност по организиране на дейността по приложение на концепцията въз основа на годишни планове за действие, разработени от работна група от широк кръг заинтересовани страни. Дирекцията има за задача да поддържа Национален каталог на субектите на социалната икономика. Основните политики по отношение на прилагането на концепцията ще бъдат предмет на дейност на Национален консултативен съвет по социална икономика, Съставът на Съвета ще се определя от министъра на труда и социалната политика и ще приеме правилник за дейността си. Вписването в националния каталог на субектите на социалната икономика, се извършва от Дирекцията на МТСП въз основа на съответни решения на Националния съвет.

Дирекцията в министерството ще действа като Секретариат на съвета.

Мерките от плановете за действие се финансират от административния бюджет на министерството и/или програмиране, вкл. външна подкрепа - напр. средства от ЕС.

За да се даде възможност за по-голяма обществена информираност и средство за незабавно взаимодействие между субектите на социалната икономика, институциите и гражданското общество, дирекцията към МТСП поддържа уеб сайт (seconomy.mlsp.government.bg).

Концепцията е предмет на текущи изменения и допълнения, за да отразява настъпилите развития. Изменения в Концепцията ще въвежда Националният консултативен съвет за социална икономика.

doc.gifНационална концепция за социална икономика (пълна версия).doc (361.5 KB)

pdf.gifNATIONAL_SOCIAL_ECONOMY_CONCEPT.pdf (564.1 KB)