Начало / Нормативни документи

  • a+
  • a-

План за действие по социална икономика 2018 – 2019 г.

30 март 2018

Правителството прие План за действие за изпълнение на Националната концепция за социална икономика в периода 2018-2019 г. В документа са заложени дейности, които ще допринесат за развитието и утвърждаването на социалната икономика и социалното предприемачество в България. 

Ясната видимост на социалните предприятия е съществен фактор за развитие на сектора.  Поради тази причина в плана са заложени редица информационни кампании, форуми и семинари, както и представяне на добрите практики в тази сфера. Предвижда се провеждане на трудова борса, по време на която социални предприятия ще предлагат работа на младежи, настанени в социални услуги, както и на хора с увреждания, в риск от бедност и социално изключване.

В Плана са очертани и дейности, които ще подобрят правната рамка, както и дейности, които ще създадат условията за повече партньорства и мрежи на социалните предприятия. Включени са и действия, които ще  насочат вниманието на потребителите към продуктите на социалните предприятия на пазара. Предвидени са и мерки за създаване на благоприятни условия а образование, обучение и изследвания в подкрепа на социалната икономика. Сред тях са провеждането на анкетни проучвания сред учителите и заинтересованите страни за възможности за разработване на учебни програми и проекти в областта на социалната икономика. Планът включва и мерки за оценка на икономическото и социално въздействие на социалните предприятия върху заетостта и социалното включване на хората в неравностойно положение.

pdf.gifReshenieNaMS151.pdf (2.03 MB)

 doc.gif18RH151.doc (49.5 KB)

doc.gif18RH151pr.doc (114 KB)