Начало / Новини / Съобщения

  • a+
  • a-
Kалендар - Юли
Пон Вт Ср Чет Пет Съб Нед
  1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31  

Обява за конкурс за свободна длъжност главен експерт – 2 щатни бройки в отдел „Социална икономика и социална отговорност”, дирекция „Жизнено равнище, демографска политика и социални инвестиции“

29 януари 2019

Кратко описание на длъжността по длъжностна характеристика:

Разработване на експертни анализи и оценки, изготвяне на становища в областта на социалната и солидарна икономика и корпоративната социална отговорност. Участие в разработването на стратегически документи, проекти на нормативни актове, методики в областта на жизнения стандарт, социалната и солидарна икономика, корпоративната социална отговорност, качеството на живот. Подготвяне на отговори на запитвания на физически и юридически лица в областта на политиките от компетентност на отдела.

 

Минимални изисквания, предвидени в нормативните актове за заемане на длъжността:

- образование: висше, образователно-квалификационна степен – бакалавър;

  •  професионален опит – 4 години или придобит IІІ младши ранг.

Предпочитана област на висшето образование – социални, стопански и правни науки.

Допълнителни умения и квалификация:

  • отлично владеене на английски или френски, или немски език (писмено и говоримо);

  • много добри компютърни умения;

  • курсове и специализации в областите на дейност на длъжността.           

Начин на провеждане на конкурса: решаване на тест и интервю

Минимален размер на основна заплата – 1380 лева

Необходими документи за участие в конкурса:

- заявление за участие в конкурс (Приложение № 2 към чл.17, ал.1 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители);

- декларация по чл.17, ал.2, т.1 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители;

      - копие от документ (диплома за висше образование) за придобита образователно-квалификационна степен: бакалавър;

- копие от официални документи за трудов стаж, служебен стаж, осигурителен стаж и за извършване на дейност в чужбина, доказващи продължителността и областта на професионалния опит  или придобития ранг;

- копие от документи, удостоверяващи допълнителни умения и квалификации, при наличие на такива.

 

Документите, издадени в чужбина се предоставят в легализиран превод на български език и след необходимото признаване и легализация от съответните оправомощени органи в Република България. 

 Документите за участие в конкурса следва да бъдат представени лично или чрез пълномощник (нотариално заверено пълномощно) в 10-дневен срок от публикуване на обявата в сградата на Министерството на труда и социалната политика на ул. “Триадица” № 2, дирекция “Човешки ресурси”, II етаж, стая № 16,  всеки работен ден от 9:00 до 17:00 часа, телефон за информация: 02/8119 436.

Списъците на допуснатите и недопуснатите до конкурса кандидати и други съобщения във връзка с конкурса ще се обявяват на информационното табло на входа за посетители на МТСП на адрес: гр. София, ул.“Триадица” № 2 и на електронната страница на Mинистерството: www.mlsp.government.bg

 

Краен срок за подаване на документи – 08.02.2019 г.

 

doc.gifObuiava_gl.expert_SISO.doc (381.5 KB)