Начало / Новини / Публикации

  • a+
  • a-

Готови ли са бизнесът и държавата за социално предприемачество?

6 юли 2010

/Публикация на Кирил Николов за Софийската търговско-промишлена камара/

Социалното предприемачество

В момент, когато светът се сблъсква с невиждана икономическа криза, социалните предприятия предлагат уникален начин за бизнес, който съчетава икономически резултати със социални цели. Тези предприятия допринасят за изпълнението на ключови политики в областта на заетостта, социалното сближаване, регионалното развитие, закрилата на околната среда.

Социалните предприятия (СП) са фирми със социални цели, които реинвестират печалбата си за постигането на тези цели. Те осигуряват заетост за хора в неравностойно положение, предлагат социални услуги, образователни, спортни и културни дейности, подпомагат местното развитие и др. Тези фирми осъществяват своя бизнес по различен начин от традиционните капиталови дружества, тъй като целта е не да се генерира колкото е възможно по-голяма печалба, която да се разпределя между съдружници / акционери, а да се насърчават на взаимна основа социалните и икономическите интереси на членовете. Тези предприятия съчетават печалбата със солидарност, социални цели с икономически резултати и устойчивост с иновации. Корпоративната социална отговорност е особено висока в СП. По време на сегашната криза, ролята на СП рязко нараства. Кризата е заплаха, но също и възможност за тях, тъй като социалната им ангажираност и устойчивост, особено по отношение на заетостта, излизат на преден план и те насочват вниманието на политиците към по-дългосрочни цели и към хората (вместо към капитала). СП постигат добри икономически резултати на пазари със силна конкуренция, като тези на социални и здравни услуги, дистрибуция на храни, информационни технологии (ИТ), жилища, етична търговия, закрила на околната среда, възобновяема енергия и др. Например ИТ компанията Specialisterne (Дания) е успешно социално предприятие, осигуряващо заетост за хора с ментални увреждания. Изключителната памет и внимание към детайла на аутистите (спомнете си за филма "Рейнман") се използват за тестване на софтуер. Предприятието има 51 служители, от които 37 аутисти и оборот от 2 млн. щ.д. (Вж.). Социалните предприятия са разпространени навсякъде в Европа. Някои държави имат специален закон за тях (Финландия, Литва). Други страни ги подкрепят в рамката на политиките за социална икономика (Испания, Италия, Франция, Белгия) или за третия сектор (Обединеното кралство). В България социалните предприятия се подпомагат по Оперативната програма "Развитие на човешките ресурси". Подкрепата на ЕС за социалните предприятия. СП са част от общата политика на Комисията, насочена към насърчаване на предприятията и се ползват от всички програми на ЕС за финансиране. Освен това, бидейки в по-голямата си част микро-, малки и средни предприятия, те също така се ползват и от Законодателния акт за малкия бизнес в Европа. Главната цел на политиката на Комисията е да се създаде правна и административна среда, както на европейско, така и на равнище държави-членки, в която СП да могат да се развиват, независимо от правно-организационната им форма и размер. Те трябва да просперират наред с с другите бизнес-форми и да създават икономически, социални и екологични стойности. Целта е да се гарантира равен старт за СП, така че да могат да се конкурират ефективно на съответните пазари, при еднакви условия с другите форми на предприятия. Затова Комисията отделя особено внимание на това, във всички области на планиране на политики и законодателство на ЕС - държавни, помощи, обществени поръчки, социални услуги от общ интерес, публично-частни партньорства и др., особените принципи, организация, специфични нужди, цели, етика и стил на работа на този вид предприятия да бъдат взимани под внимание и зачитани. Инициативи в областта на политиката за предприятията. През 2007 г. беше завършено изследване на добрите практики за социални предприятия и резултатите бяха публикувани на голяма конференция през 2009 г. Комисията продължава да събира информация за програми за подкрепа на социални предприятия на национално и местно равнище, за образователни и обучителни програми и за други мерки за насърчаване на стартиране и растеж на СП, за да ги разпространява като добри практики. Относно данъчното облагане, държавите-членки са оправомощени да определят дали организации, които не реализират печалба, могат да се ползват от изключване от ДДС за дейности в обществен интерес. Понастоящем социалните предприятия получават финансиране по линия на Европейския социален фонд, тъй като допринасят за постигане на целите на европейската социална политика. В този контекст трябва да се посочи скорошното решение на Съвета (март 2010) за създаване на Европейски инструмент за микрофинансиране по програма ПРОГРЕС за заетост и социално включване, който предлага на микро-предприятия в социалната икономика 100 млн. евро за дейности през периода 2010-2013 г. Комисията се стреми да създаде повече популярност за СП, като ги предлага за различни награди. Тази година за Европейските награди за предприемачество беше предложена финландска организация, предоставяща безплатно консултиране и обучителни услуги за нови предприемачи-кооператори. Освен това трима от общо 36-те предприемачи, номинирани за тазгодишното издание на брошурата „Тайните на успеха", бяха от сектора на социалните предприятия. Най-значимият проблем за СП остава липсата на разбиране. Младите предприемачи са недостатъчно осведомени за ползите, които биха имали като социални предприемачи и не познават достатъчно специфичните бизнес-форми, които могат да използват. Освен това, информацията за нови пазари не винаги се разпространява: така например в момента има стремително нарастващ пазар за етични продукти (био-, произведени от рециклирани материали и др.), както и растяща нужда от услуги от екологичен интерес. Следователно популярността е необходима повече от всякога. Ето защо тази година Комисията насърчава толкова интензивно СП в контекста на Европейската седмица на малките и средни предприятия.

За повече информация.

Съдържанието на тази публикация не отразява непременно становището или позицията на Европейската комисия. Нито Комисията, нито което и да е друго лице, действащо от името на Комисията е отговорно за използването на информацията, съдържаща се в нея.

Автор Кирил Николов, ЕК.

Г-н Кирил Николов работи в Европейската комисия, Генерална дирекция „Предприятия и промишленост", дирекция „Насърчаване на конкурентноспособността на малките и средни предприятия". Завършва право в Софийския университет. Занимава се с търговско и международно право. От 2003 г. работи в Министерството на труда и социалната политика по преговорите за присъединяване към ЕС по Глава 13 „Социална политика и заетост". Участвал е в редица работни групи, например за интеграция на хора с увреждания към Съвета на Европа и Комисията, както и в европейски проекти в социалната област. Служител по нередности при усвояване на европейски средства към Агенцията за социално подпомагане по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси". От 2008 г. работи в Европейската комисия за насърчаване на кооперациите, взаимно-спомагателни дружества и социални предприятия.

Източник:Кирил Николов, ЕК