Социална иконoмика

Полезни връзки

Европейска институция за социална икономика:

http://www.socialeconomy.eu.org/?lang=en

Европейски съвет на асоциациите от общ интерес:
http://www.cedag-eu.org/index.php?page=social-economy&hl=en_US

Асоциация за социална икономика (САЩ):

http://www.socialeconomics.org/

Международна асоциация на взаимоспомагателните здравни фондове:
http://www.aim-mutual.org/

Асоциация на взаимоспомагателните застрахиватели и застрахователни кооперативи в Европа:
http://www.amice-eu.org/

Европейски съвет на доброволческите организации:
http://www.cedag-eu.org/

Междусекторна организация на европейски кооперативи:
http://www.coopseurope.coop/

Център на европейските фондации:
http://www.efc.be/

Европейска мрежа на предприятията за социална интеграция:

http://www.ensie.org/

Европейски икономически и социален съвет:

http://www.eesc.europa.eu/

Европейска изследователска мрежа за социални предприятия - ЕМЕS:
http://www.emes.net/

Мрежа на социалните предприятия - Великобритания:
http://www.sen.org.uk/

Партньорство за социални предприятия, Великобритания:

http://www.sepgb.co.uk/

Център за местно развитие - Тренто, OECD:
http://www.trento.oecd.org/

Международна асоциация на инвеститорите в социалната икономика:
http://www.inaise.org/ 

Коалиция на социалните предприятия, Великобритания:
http://www.socialenterprise.org.uk/

Шотландска коалиция на социалните предприятия:

http://www.ssec.org.uk/

Форум „Социални предприятия в България":

http://socialenterprise.bg/

Платформата „Гласът ни":

http://glasatni.bg/

Socio-Environmental Investment Exchange - BVSA

Социална стокова борса – Великобритания