Социална иконoмика

Обучение: "Социалното предприемачество като двигател на икономически растеж, орентиран към заетост и социална кохезия"

21 ноември 2013