Социална иконoмика

Семинар с международно участие на тема: „Законодателно осигуряване на социалната икономика”, 02 - 03 юни 2016

10 юни 2016

Семинар с международно  участие на тема: „Законодателно осигуряване на социалната икономика”, 02 - 03 юни 2016

Семинар с международно  участие на тема:

„Законодателно осигуряване на социалната икономика”

 

На 2 и 3 юни 2016 г. в ЦРЧРРИ се проведе семинар с международно участие, на който беше разгледано законодателното осигуряване на социалната икономика в Европейския съюз. На 2 юни работните сесии се проведоха в конферентната зала на Центъра за развитие на човешки ресурси и регионални инициативи (ЦРЧРРИ), а на 3 юни беше  направено посещение на място на социално предприятие, чиято база се намира в гр. Ракитово, област Пазарджик. Сдружение „Ре-акт“ е социално-ангажиран цех за производство, сглобяване и монтаж на велосипеди, в който се обучават и работят младежи с противообществени прояви, настанени в коригиращи институции. на в няколко социални предприятия в гр.Ракитово.

Модератор на семинара бе г-жа Теодора Тодорова,  държавен експерт в отдел „Жизнен стандарт, доходи от труд и социална икономика“ (ЖСДТСИ), дирекция „Стратегическо планиране и демографска политика“ (СПДИ) в Министерство на труда и социалната политика (МТСП). Приветствие към участниците поднесе г-жа Теменужка Златанова, началник на отдел ЖСДТСИ в МТСП. От страна на домакините, Центъра за развитие на човешките ресурси и регионални инициативи,  приветствие поднесе г-н Иван Бакалов.

След официалната част стартира първата работна сесия, озаглавена „Законодателното осигуряване на социалната икономика – представяне на добър европейски и национален опит и практика“.

Чрез видеоконферентна връзка, като лектор в семинара се включи г-жа Лаура Бонджовани, която е президент на Асоциация ISNE (Италия). Тя запозна участниците в семинара с историческото развитие на законодателството в Република Италия във връзка със социалната  икономика, отбеляза проблемите, които са възникнали през различните периоди на развитие и решенията, които са били взети. Представи пред аудиторията последните измененията на законодателството в третия сектор и начина, по който това влияе върху социалната икономика.    

Г-н Янис Насиолас, независим експерт, Социално – икономически институт, Република Гърция (видеоконферентна връзка), препоръча дефиницията в българския Закон за социалната икономика да бъде съобразена с разбирането на ЕК  и нейните насоки в тази област; да бъдат представени административни мерки, които да синхронизират дейността на заинтересованите министерства, както и да бъде създаден рамков закон, в който отделните членове да указват как ще бъдат регулирани новосъздадените предприятия, които попадат в обхвата и дефиницията на социалния бизнес. Сред препоръките на гост-лектора бе и идеята за това, конвенциалните предприятия да бъдат насърчавани да се превръщат в социални предприятия.

След г-н Янис Насиолас, думата бе дадена на г-жа Алиса Пелитан, адвокат по въпросите на законодателството в областта на социалната икономика, AMP Avocat, Република Франция. г-жа Алиса Пелитан, направи кратък обзор на сега съществуващото законодателство във Франция, отнасящо се до социалната икономка. (видеоконферентна връзка)

Втората работна сесия бе озаглавена „Законодателното осигуряване на социалната икономка – представяне на добър европейски и национален опит и практики в областта на сартификационни системи и марки“.

Сесията започна с прожектиране на филм, предоставен по проект SUSY , озаглавен „Coopamare – събирачи на материали за рециклиране, Бразилия“. Проследява се историята на група събирачи на материали за рециклиране в Бразилия, които се обединяват в кооперация за извършване на тази дейност и показва ползите от това да са обединени в кооперация.

Г-жа Надя Шабани, програмен директор на „Български център за нестопанско право“, представи пред участниците в семинара работата на междуведомствената работна група по социална икономика към министъра на труда и социалната политика, отнасяща се до подготвяния проект за Закон за социална икономика. В изказването си набеляза няколко въпроса, по които е постигнат консенсус в рамките на работната група и постави за дискутиране към участниците въпроси, за които все още не е постигнато съгласие в рамките на работната група.

Видеоконферентна връзка беше осъществена и с г-н Кирил Николов, независим експерт, който направи кратък обзор на сега съществуващият проект на Закон за социална икономика в Република България. 

Последен презентатор за първия работен ден бе г-жа Златка Мачева, която е председател на сдружение „Отворена врата“, Плевен. Разказа за  трудностите и успехите, съпътствали развитието на социалното предприятие, създадено към сдружението.

На 3 юни 2016 г. участниците в семинара посетиха град Ракитово, където бяха на посещение във ВУИ “Ангел Узунов” и се запознаха с дейностите, които се извършват от страна на сдружение „Ре-Акт”, на територията на училището. Гостите бяха почерпени с кафе от учениците, който са включени в кръжока „Бариста“. Участниците в семинара заедно с ученици от училището взеха участие в уъркшоп за декупаж на бурканче.

Групата посети СНЦ „Развитие – Ракитово“. Тук тя се запозна с историята, развитието и дейността на центъра.

Участниците в семинара посетиха новостроящият се цех за велосипеди на сдружение „Ре-Акт“, в който ученици от ВУИ “Ангел Узунов” ще бъдат обучавани и ще получат заетост, свързана с ремонт и производство на велосипеди.