Социална иконoмика

„Социалната икономика – за икономически устойчив и социално приобщаващ ЕС“