Министерството на труда и социалната политика и партньорите му Национален статистически институт, Централен кооперативен съюз и Агенция за социално подпомагане в продължение на 14 месеца реализираха проект „Създаване на национална база данни на МТСП за социалните предприятия в България“.

Проектът включва технология за въвеждане и обработка на информацията за социални предприятия чрез структурирани формуляри. Данните от формулярите са преставени в секции „Социални предприятия“ и „Индикатори за СП“.

Статистическо изследванена социалните предприятия в България стартира през 2013 г. и е с годишна периодичност. Обект на изследване са всички нефинансови предприятия и предприятията с нестопанска цел в страната, които са развивали дейност през съответната отчетна година. Основен източник на информацията са годишните отчети на нефинансовите предприятия, съставящи и несъставящи баланс и годишният отчет на предприятията с нестопанска цел.

Основната цел на статистическото изследване на социалните предприятия в България е да идентифицира предприятията в областта на социалната икономика и да осигури информация по определени показатели за социалните предприятия в страната. Основните резултати от изследването към момента са в секция „Обобщени справки“.