Kалендар - Март
Пон Вт Ср Чет Пет Съб Нед
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31  

Полезна информация

Съобщение на комисията до Европейския парламент, Съвета, Икономическия и социален комитет и Комитета на регионите , Брюксел, 25.10.2011 г., COM(2011) 682 окончателен

Инициатива за социалното предприемачество
Създаване на благоприятна среда за насърчаване на социалните предприятия като основни участници в икономиката и социалната иновативност 

Единният пазар се нуждае от нов приобщаващ растеж, насочен към създаване на работни места за всички. Също така е необходимо да бъде удовлетворена все по-голямата нужда на европейците от едно по-етично и по-социално измерение на тяхната работа, потребление, спестявания и инвестиции.

Резюме и препоръки: Призив за действия, отправен от експертната група по социално предприемачество към Комисията GECES)

Cоциалната икономика и социалните предприятия представляват изцяло нов начин за осъществяване на стопанска дейност и като такива те разполагат с потенциал да проме- нят коренно социално-икономическата среда. Новите тенденции през последните...

Закон за социалните предприятия на Финландия

Финландският закон за социалните предприятия е подготвен в рамките на много бърза процедура през лятото и есента на 2003г., обсъден е в Парламента в рамките на добро разбиране и е приет на 30.12.2003, влиза в сила от 01.01.2004г.

Съобщение на Комисията до Европейския парламент, до Съвета, до Икономическия и социален комитет и до Комитета на регионите, Брюксел, 27.10.2010 г., COM(2010) 608 окончателен

Към Акт за единния пазар
За изграждане на високо конкурентна социална пазарна икономика
50 предложения с оглед подобряване на условията на работа, предприемачество и търговия за всички нас.

Манифест за социална икономика

Приет на Конференцията по социална икономика проведена на 27 юни 2008 г. в корабостроителницата в Гданск (Полша).
Конференцията по социална икономика в Гданск има за цел да сближи националните и международните среди, които са обединени от идеята, че социалната икономика може да предложи ефективни решения на важни социални проблеми. Срещата в Гданск обобщава процес, протекъл през последните години за търсене на най-добри модели в контекста на социалната икономика. Тя се предхожда от две други срещи - в Краков и Варшава, като тази конференция се провежда в Гданската корабостроителница - родното място на движението "Солидарност" от 1980-те години. Именно оттук водят своето начало историческите процеси, които измениха съдбата на Европа. От тук е излъчена идеята за солидарността към всички страни. Резултатите от срещата са свързани с убеждението, че дейностите, предприети в рамките на социалната икономика следват най-добрите традиции на движението "Солидарност", но също така, че днес, след почти двадесет години, идеята за социалната икономика може да даде нов живот на традициите. Вярваме, че социалната икономика може да бъде икономика на солидарността.

РЕЗЮМЕ: Развитие на социалната икономика в Европейския съюз през последните години

Общата цел на доклада, изготвен от CIRIEC, е да се проучат последните промени в областта на социалната икономика (СИ) в Европейския съюз (ЕС) и неговите 28 държави членки. Той се фокусира върху три области: първо, социалната икономика...